Umowa o dzieło

zawarta w dniu ………………………

pomiędzy (IMIE I NAZWISKO)
zamieszkałym/łą w: (ADRES)

legitymującym/cą się Dowodem Osobistym (NUMER DOWODU OSOBISTEGO)
tel. (NUMER TELEFONU)

zwanym/ną dalej Zamawiającym/ą,

a ……………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oprawy muzycznej przyjęcia weselnego w:

(MIEJSCE IMPREZY)

dnia ……………… od godz. ………. do godz. ……… dnia następnego.

2. Dzieło zostanie wykonane przy użyciu narzędzi Wykonawcy.

3. Za wykonane dzieło ustala się wynagrodzenie brutto w wysokości ………,- zł (słownie: ………..) płatne z dołu (minus kwotę pobranego zadatku, o którym mowa w pkt. 4) w formie gotówkowej po wykonaniu dzieła.

4. Zamawiający zobowiązuje się do wpłacenia zadatku w wysokości ……. zł (słownie: …… złotych) w formie wpłaty lub przelewu na konto bankowe nr ………………..

5. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić energię elektryczną 220V-230V 50 Hz.

6. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy nie spowodowanego klęskami żywiołowymi drugiej stronie przysługuje kara umowna w wysokości 50% kwoty podanej w punkcie 3.

7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego.

8. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania imprezy za dodatkową opłatą.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.